NPD

פיתוח מוצר חדש מורכב מהבאת מוצר או שירות חדש לשוק. תהליך זה כרוך ביצירת רעיונות, סקר שוק, ניתוח שיווק,
עיצוב מוצר, הנדסה ועוד, לכן התהליך כרוך בתיאום בין מחלקות שונות (שיווק, מו"פ, הנדסה, איכות, ייצור, וכו').